Үйлчилгээний нөхцөл

1. Ерөнхий заалт

 1. www.skytel.mn нь Скайтел компанийн интернэт худалдааны албан ёсны вэбсайт бөгөөд энэхүү нөхцөл, журам нь уг вэбсайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Энэхүү нөхцөл нь хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсаны үндсэн дээр хэрэгжинэ.
 3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцлийн хэрэгжилтэнд Скайтел ХХК /цаашид байгууллага гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид хэрэглэгч гэх/ хамтран хяналт тавина.

2. Вэбсайт ба түүний үйл ажиллагаа

 1. www.skytel.mn худалдааны тэмдэгтүүд нь Скайтел ХХК-ийн өмч бөгөөд энэхүү вэб сайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно.
 2. Вэбсайтын мэдээ, үнийн шинэчлэл, урамшуулал болон шинэ үйлчилгээний мэдээлэл зэрэг нь бусад салбарууд дахь мэдээллээс зөрүүтэй байгаа тохиолдолд бусад салбаруудын мэдээллийг үнэн зөвд тооцно.
 3. Хэрэглэгч вэбсайтын талаар санал гомдол, шинэ санаа, шинэ бараа борлуулах хүсэлт, шүүмж зэргийг вэбийн журмын дагуу чөлөөтэй илэрхийлэх, илгээх эрхтэй.

3. Вэбсайтын хэрэглэгч ба гишүүнчлэл

 1. Вэбсайт нь гишүүнчлэлтэй байна. Вэбээр үйлчлүүлэх буюу худалдан авалт хийхийг хүссэн ямар ч хэрэглэгч вэбийн гишүүн байх ёстой.
 2. Гишүүний мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг байгууллага цаг тухай бүрт шалгаж байх ба эдгээр мэдээлэл нууц байж, нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна
 3. Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
 4. Нэг хэрэглэгч нэг л э-мэйл хаягаар гишүүн болох эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг дахин өөр гишүүнчлэлд ашиглагдахгүй.
 5. Шинээр бүртгүүлж вэбийн гишүүн болмогц тухайн хэрэглэгчид данс үүснэ. Дансанд худалдан авалтын түүх, өөрийн мэдээлэл, хүргэлтийн хаяг, хуримтлагдсан бонус зэрэг багтах бөгөөд картын ямар ч мэдээлэл хадгалагдахгүй.
 6. Хэрэв хэрэглэгч худал эсвэл буруу мэдээлэл оруулах, гишүүнийхээ үүргийг биелүүлээгүй зэрэгт тухайн гишүүний дансыг хаана.

4. Интернет худалдаа

 1. www.skytel.mn вэбсайт интернетээр дамжуулан Скайтал компанийн үндсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, Скайтел группын охин компаниудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдаална

5. Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаарын худалдаа

 1. Хэрэглэгч вэбсайтад байрлах байнгын шинэ дугааруудаас худалдан авах боломжтой.
 2. Хэрэглэгч сонгосон дугаараа сагсандаа хийснээс хойш 30 минутын дотор худалдан авалт хийх буюу төлбөрөө төлөх ёстой. Худалдан авалт буюу төлбөр төлөгдөөгүй тохиолдолд тухайн дугаарыг өөр хэрэглэгч худалдан авах боломжтой байна.
 3. Дугаараа очиж авахдаа өөрийн бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж авна.

7. Урьдчилсан төлбөрт цэнэглэгч картын худалдаа

 1. Худалдан авалт хийгдмэгц цэнэглэгч картын нууц дугаар 30 секундэнд багтан дэлгэцэн дээр гарч ирэх ба худалдан авагчид кодыг баталгаажуулах имэйл илгээгдэнэ.
 2. Эсвэл өөрийн нэгж авахыг хүсэж буй дугаарыг вэб сайтад хийснээр уг дугаарыг сонгосон нэгжээр шууд цэнэглэнэ.

8. Дараа төлбөрт хэрэглэгчийн утасны төлбөр төлөлт

 1. Утас нь хаагдсан хэрэглэгч төлбөрөө бүтэн төлсөн нөхцөлд үйлчилгээний эрх  сэргээгдэх бөгөөд сар бүрийн 20-с өмнө төлбөрөө төлсөн хэрэглэгч 5% ийн хөнгөлөлтөд хамрагдах эрхтэй болно. 5%-ийн хөнгөлөлт нь дараа сарын ярианы төлбөр дээр хасагдаж тооцогдоно.
 2. Хаагдсан дугаарын эрхийг 24 цагийн турш нээх бөгөөд хэрэглэгч төлбөрөө хийснээс хойш 30 минутын дотор сэргээгдэнэ.
 3. Хэрэв утасны төлбөр нийт дүнд хүрэхгүй бол вэб оператор е-майлээр эсвэл утсаар хэрэглэгчид мэдэгдэж, үлдэгдэл төлбөрөө төлөхийг сануулж болно.

9. Гар утас болон бусад бараа бүтээгдэхүүний худалдаа

 1. Гар утас болон бусад бараа бүтээгдэхүүнд дараах ангилалд хуваагдана.
  • Гар утас
  • Модем
  • Таблет
  • Бусад электрон бараа
 2. Вэб сайтаар худалдан авсан төхөөрөмжүүд нь үйлчилгээний салбаруудаар зарагдаж буй нөхцөлтэй ижил буюу түүнээс илүү давуу нөхцөлтэй байна.

10. Үнэ, төлбөр тооцоо

 1. Барааны үнэ тогтмол шинэчлэгдэж байх ба барааны үнэ дараах байдлаар худалдаалагдана.
  • Нийлүүлэгч байгууллагын бараа - тухайн нийлүүлэгч байгууллагын бусад салбар дэлгүүрүүдийн үнэтэй ижил үнээр борлуулагдана.
  • Компанийн болон групп компанийн бараа - үндсэн үнээр борлуулагдана.

11. Вэбсайтын цагийн хуваарь

 1. Вэбсайтын ажиллагаа: 24 цаг
 2. Бүх төрлийн цэнэглэгч картын худалдаа: 24 цаг
 3. Шинэ дугаарын худалдаа: 09.00 – 18.00
 4. Утасны төлбөр төлөлт: 24 цаг

12. Баримтжуулалт

 1. Бүх гүйлгээ, шилжүүлэг, бараа түгээлтийг байгууллагын санхүүгийн тамга бүхий баримтан дээр үндэслэнэ.
 2. Худалдан авагч барааг санхүүгийн тамга бүхий баримтын хамт хүлээн авна.
 3. Баримт нь бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалт хийсэн цорын ганц баталгаа болно.

13. Бараа буцаах нөхцөл

 1. Хэрэглэгч худалдан авсан бараагаа огт авахгүй буцаах үед барааны үнийн нийлбэр дүнгийн 10% хувийг суутгана.
 2. Худалдан авсан бараагаа ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээр солих боломжтой ба дахин хүргэлтийн зардалыг хэрэглэгч нэмж төлнө. 
 3. Худалдан авагч барааг хүлээн авсанаас хойш 24 цагийн дотор дээрх 2 заалтын дагуу барааг буцаах буюу солиулах боломжтой.

14. Бусад заалт

 1. Худалдан авагчийн мэдээлэл болон төлбөрийн талаар ямар нэг асуудал эсвэл тодруулга гарвал вэб оператор хэрэглэгчийн утас эсвэл e-майл рүү холбогдож лавлагаа хийж болно.
 2. Худалдан авагч худалдан авсан бараа нь төсөөлж байснаас өөр, сэтгэл ханамжгүй байвал барааг зөвхөн 24 цагийн дотор буцаах эрхтэй.
 3. Хэрэглэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг вэбсайтын үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын баталгаа болон Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ.
 4. Хэрэглэгч санал хүсэлт, асуулт, лавлагааг e-мэйл болон чат ашиглан мөн 1800-1515 утсаар оператортой холбогдон хийж болно.