Дата шэйр хийх үйлчилгээ гэж юу вэ?

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчид сарын дагалдах дата эрхээ СКАЙтелийн дурын 3 дугаарт хуваалцах боломжтой. Шилжүүлсэн датаны 500₮ хураамжтай.

Мессежээр идэвхжүүлэх утга Тусгай дугаар ДТҮ тариф
Share /илгээх утасны дугаар/ /шилжүүлэх датаны хэмжээ/ 123 100Mb, 200Mb, 300Mb, 400Mb,
500Mb, 600Mb, 700Mb, 800Mb,
900Mb, 1GB , 2GB