Давхар дуудлага авах үйлчилгээ гэж юу вэ?

Нэг хэрэглэгчтэй ярьж байхдаа гаднаас ирсэн дуудлагыг давхар хүлээн авах боломжтой үйлчилгээ. 2-р хүнтэй холбогдсон тохиолдолд 1-р хүнийг хүлээлгэнэ.

Мессежээр идэвхжүүлэх /цуцлах/ мессэж утга Тусгай дугаар ДТҮ тариф УТҮ тариф
Идэвхжүүлэх Цуцлах
ON CW OFF CW 159159 Ярианы тариф Ярианы тариф