Багц хооронд яаж шилжих вэ?

Багц солихын тулд:

  • Шилжих үйлчилгээний багцаа сонгоно.
  • Сонгосон багц руу шилжихэд барьцаа төлбөр хүрэхгүй тохиолдолд барьцаа төлбөр нэмж байршуулна.
  • Сар эхлэхээс өмнө багц солих хүсэлт өгнө.
  • Дараа сарын 1-ний өдрөөс сонгосон багц руу шилжинэ.
  • Өөрт ойр байрлах Скайтелын үндсэн болон гэрээт салбарт бичиг баримттайгаа хандах
  • Багц буурхад үйлчилгээний хураамж 5000₮
  • Өөрийн ашиглаж буй багцаас 2 шат буурах боломжтой

МОНГОЛДОО үйлчилгээ хооронд шилжих нөхцөл
Одоогийн багцууд Багц 10000 20000 30000 40000 70000 100000
10000   Боломжтой Боломжтой Боломжтой Боломжтой Боломжтой
20000 Ok (5000₮)   Боломжтой Боломжтой Боломжтой Боломжтой
30000 Ok (5000₮) Ok (5000₮)   Боломжтой Боломжтой Боломжтой
40000 Боломжгүй Ok (5000₮) Ok (5000₮)   Боломжтой Боломжтой
70000 Боломжгүй Боломжгүй Ok (5000₮) Ok (5000₮)   Боломжтой
100000 Боломжгүй Боломжгүй Ok (5000₮) Ok (5000₮) Ok (5000₮)  

МОНГОЛДОО багцад дагалдах эрхүүд
Багц Сарын суурь хураамж Дата эрх Барьцаа Сүлжээний яриа Бусад сүлжээний яриа Монголдоо мессеж Төлбөргүй нэмэлт үйлчилгээ
10000 10,000 200MB 20000₮ 250 мин*   - *Давхар дуудлага
*Дуудлага хадгалах
*Нөхцөлт дугаар нууцлах
20000 20,000 1GB 500 мин* Хязгааргүй
30000 30,000 4GB 30000₮ Хязгааргүй 500 мин Хязгааргүй
40000 40,000 8GB 50000₮ Хязгааргүй /2000мин/ Хязгааргүй *Давхар дуудлага
*Дуудлага хадгалах
*Нөхцөлт дугаар нууцлах
*SKYmelody
70000 70,000 30GB Хязгааргүй /2000мин/ Хязгааргүй
100000 100,000 50GB Хязгааргүй /3000мин/ Хязгааргүй

Багцад дагалдах эрх дуусмагц хэрэглээний төлбөр дараах тарифаар бодогдоно:
МОНГОЛдоо багцууд Ярианы тариф Мессеж тариф Дата тариф /mb/
10000 50₮ 20₮ 6₮
20000 50₮ 20₮ 6₮
30000 50₮ 20₮ 6₮
40000 50₮ 20₮ 6₮
70000 50₮ 20₮ 6₮
100000 50₮ 20₮ 6₮
Төлбөрөө мессэжээр яаж шалгах вэ? /Дараа төлбөрт/
1510 U/Usage Багцад дагалдах эрхээс үлдсэн хэрэглээг харуулна.
Багцад дагалдах эрхийн хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдолд нийт хэрэглээг харуулна.
B/Bill Хэрэглээг мөнгөн дүнгээр харуулна.
D/Data Дата хэрэглээ болон дата багцын үлдэгдлийг харуулна.
YYYY/MM Өмнөх сарын төлбөрийн нэхэмжлэх харах тохиолдолд
Сарын бүрийн 1-6 хооронд төлбөрийн мэдээлэл харах боломжгүй байна.