Хариу өгөөгүй үед дуудлага шилжүүлэх үйлчилгээг хэрхэн тидэвхжүүлэх вэ?

Энэхүү үйлчилгээ нь тохируулсан хугацаанд хэрэглэгч дуудлагыг хүлээн аваагүй тохиолдолд сонгосон дугаарт дуудлагыг шилжүүлнэ. (жишээ нь: 30 секунд дээр тохируулсан бол гаднаас ирсэн дуудлагыг 30 секундын дараа таны сонгосон дугаарлуу шилжүүлнэ)

Хүлээлгийн хугацаа: Дуудлага шилжих хоорондын хугацааг 6-60 секундээр тохируулах боломжтой.

Cally апп > Үйлчилгээ > Хариу өгөөгүй үед дуудлага шилжүүлэх > Дуудлага шилжүүлэх дугаар оруулна /бүх операторын дугаар оруулах боломжтой/