Скайтелийн дугаараас хэрхэн Cally дугаар авах вэ?

Скайтелийн урьдчилсан болон дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч 7676 тусгай дугаарт Cally гэж илгээн нэгжнээсээ болон тухайн сарын төлбөр дээрээ тооцуулан шинэ дугаар худалдан авах боломжтой.

Хэрэглэгч Илгээх дугаар Илгээх утга Төлбөр
УТҮ хэрэглэгч 7676 Дансан дахь нэгжнээс хасагдана
ДТҮ хэрэглэгч Cally Төлбөр дээр нэмж бодогдоно