Олон улсын дата eSIM   Малайз
Sambungkan

 
Хамрах бүс
Малайз
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Sambungkan

 
Хамрах бүс
Малайз
 
Дата
2GB

 
Хугацаа
15 хоног

Sambungkan

 
Хамрах бүс
Малайз
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног