Олон улсын дата eSIM   Герман
Hallo! Mobil

 
Хамрах бүс
Герман
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Hallo! Mobil

 
Хамрах бүс
Герман
 
Дата
2GB

 
Хугацаа
15 хоног

Hallo! Mobil

 
Хамрах бүс
Герман
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног