Олон улсын дата eSIM   Хойд Америк - 3 улс
Americanmex

 
Хамрах бүс
Хойд Америк - 3 улс
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Americanmex

 
Хамрах бүс
Хойд Америк - 3 улс
 
Дата
2GB

 
Хугацаа
15 хоног

Americanmex

 
Хамрах бүс
Хойд Америк - 3 улс
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног