Олон улсын дата eSIM   Ази - 18 улс
Asialink

 
Хамрах бүс
Ази - 18 улс
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Asialink

 
Хамрах бүс
Ази - 18 улс
 
Дата
3GB

 
Хугацаа
30 хоног

Asialink

 
Хамрах бүс
Ази - 18 улс
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног