Олон улсын дата eSIM   Тайланд
dtac

 
Хамрах бүс
Тайланд
 
Дата
50GB

 
Хугацаа
10 хоног

dtac

 
Хамрах бүс
Тайланд
 
Дата
100GB

 
Хугацаа
15 хоног