Олон улсын дата eSIM   Сингапур
Connect Lah!

 
Хамрах бүс
Сингапур
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Connect Lah!

 
Хамрах бүс
Сингапур
 
Дата
2GB

 
Хугацаа
15 хоног

Connect Lah!

 
Хамрах бүс
Сингапур
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног